معاونت پژوهش و فناوری

نام: محمدعلی علی آبادی

محل کار: ساختمان اداری

شماره تلفن داخلی: ۲۰۱

شماره تماس مستقیم: ۰۸۶۴۳۲۵۷۵۶۷

نمابر:۰۸۶۴۳۲۵۷۵۵۵

وظایف و اختیارات
یکی ازمعیارهای سنجش تمام دانشگاه های بزرگ دنیا میزان پژوهش صورت گرفته در آن می باشد و دانشگاه بدون پژوهش معنی ندارد. وظیفه حوزه معاونت پژوهشی تشویق و ترغیب اساتید و دانشجویان به انجام فعالیت های پژوهشی است و موظف به فراهم کردن بستر لازم برای انجام اینگونه فعالیت ها می باشد برحسن اجرای برنامه های مصوب.

معاونین پیشین

۱۳۸۱تا ۱۳۸۳: دکتر سعید دهقان

۱۳۸۳تا۱۳۸۵: دکتر علی محمد رجبی

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳: دکتر محمدعلی علی آبادی

۱۳۹۳تا۱۳۹۴: دکتر فرهاد شفیع پور مطلق

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵:دکتر امیر تیمور رفیعی

واحد های تابعه

 1. فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)
 2. کتابخانه
 3. تحصیلات تکمیلی
 4. ارتباط با صنعت
 5. طرح و برنامه و بودجه
 6. باشگاه پژوهشگران جوان
 7. انجمن های علمی
 8. آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 9.  انتشارات
 10. مرکز رشد و فناوری
 11. شرکت های دانش بنیان