اداره ارتباط با صنعت و جامعه

نام: هادی عرب

محل کار: ساختمان اداری

شماره تلفن داخلی: ۲۰۲

وظایف و اختیارات

آمیختن علم با تجربه و فن و فراهم آوردن بستی مناسب جهت انتقال اندوخته های اساتید و آموخته های دانشجویان به محیط های صنعتی و کاربردی از مهمترین وظایف دفتر ارتباط با صنعت است که در قالبهای زیر نمود پیدا می کند:

– امضای تفاهم نامه های دوجانبه واحد با مراکز صنعتی و برگزاری مینار های مشترک

– کسب موافقت جهت برگزاری بازدیدهای علمی

– انجام اقدامات لازم جهت گرفتن سهمیه کارآموزی از مراکز مختلف و اعزام دانشجویان برای گذراندن دوره های کارآموزی

– برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی وتحقیقاتی دوره ای اعضاء هئیت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی وصنعتی کشور.

– دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع جهت بازدید و آشنایی با دانشگاه و شرکت در گروههای تخصصی در راستای توسعه وتعمیق بیشتر روابط و بررسی امکانات موجود در صنایع و دانشگاه جهت تحقیقات و پروژه های صنعتی.

– برنامه‌ریزی جهت برگزاری سمینار، مجامع ونمایشگاه های علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی .

– ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی اعم از کتاب ، نشریه و غیره .

– بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت و ارائه طرح ها وپروژه های کاربردی جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه معاونت پژوهشی.

– انجام برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصت های مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اعضاء هئیت علمی و کارشناسان دانشگاه.

– هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاهی و نیز سازمان مرکزی.

– برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور.

– برنامه ریزی جهت تعیین اولویت بندی نیازهای پژوهشی و آموزشی بخش صنعت.

– تنظیم بانک اطلاعاتی از سوابق علمی و حرفه ای اساتید و یروی فنی شاغل در دانشگاه.

– شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان و ارائه گزارش آن به معاونت پژوهشی.