اداره امور پایان نامه ها

نام: شکیبا شهیدی

محل کار: ساختمان اداری

شماره تلفن داخلی: ۲۰۶

وظایف و اختیارات

– راهبری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری از مرحله انتخاب پایان نامه تا دریافت کد و در نهایت دفاع

– معرفی دانشجویان کارشناسی ارشد به مراکز و سازمانها و کتابخانه ها جهت انجام تحقیق و پژوهش