نام: هادی عرب

محل کار: ساختمان اداری

شماره تلفن داخلی: ۲۰۲

وظایف و اختیارات

– تهیه و تدوین برنامه های توسعه کمی و کیفی واحد در راستای اهداف برنامه ریزی شده دانشگاه

– تهیه و تدوین گزارشات متلف سازمانی و تشکیلاتی جهت ارائه به سازمان مرکزی دانشگاه

– تهیه و تنظیم پیش بینی بودجه سالیانه و احد با توجه به سیاستهای مالی دانشگاه

– ارائه گزارشات تجزیه و تحلیل عملکرد بودجه سالیانه

– ایجاد ساختار بانک اطلاعاتی در زمینه آموزش و پژوهش

– بازنگری طرح استراتژیک واحد

– تهیه اطلاعات مربوط به رتبه بندی سالانه واحد

– تهیه گزارشات عملکرد مربوط به متنوع سازی منابع درآمدی (غیر شهریه )

– تهیه و تکمیل فایل نرم افزاری ثبت عملکرد اعتبارات پژوهشی واحد

– برنامه ریزی و پیگیری در راستای جذب ۱۰۰% بودجه پژوهشی سالیانه واحد

– پیش بینی سالانه بودجه واحد بر اساس بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

– پیش بینی سالانه بودجه مرکز گتوند بر اساس بخشنامه های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

– تهیه فایل آنالیز بودجه واحد در قالب سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و یکساله و ارسال آن به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

– بررسی انحرافات بودجه

– برگزاری جلسات کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد

– صدور احکام جهت اعضای کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد

– صدور سالانه کلیه اسناد حسابداری مربوط به بودجه پژوهشی واحد