مستقیم ۴۳۲۵۷۵۶۷
معاونت پژوهشی ۲۰۱
دفتر معاونت پژوهشی ۲۰۹
مرکزکامپیوتر ۲۰۴
آمار اطلاعات ورایانه ۲۱۵
ارتباط با صنعت ۲۰۶
مسئول کتابخانه ۲۰۸
کتابخانه ۲۰۵
آمار اطلاعات ۲۱۲
چاپ وتکثیر- گارگاه -آزمایشگاهها ۲۱۳