امور پژوهشی

نام مسئول: هادی عرب

محل کار: ساختمان ادای

شماره تلفن داخلی: ۲۰۲

قابل توجه مجریان محترم طرح های پژوهشی

– مقاله حاصل از طرح باید به نام مجری طرح به عنوان  نفر اول و تحت عنوان واحد دانشگاهی به چاپ برسد و از ذکر نام افراد غیره (به جز همکاران طرح) در مقاله حاصل از طرح اکیدا خودداری شود.

– ضروری است به منظور حفظ حقوق دانشگاه و واحد مربوط، در قسمت تشکر و تقدیر مقاله (Acknowledgement)، به موضوع استخراج مقاله از طرح پژوهشی و سازمان یا واحد حمایت کننده طرح به صراحت اشاره شود.

– ضروری است فاکتور هزینه های مصرفی و متفرقه و لاشه های بلیط (مسافرت­ها) پیش از زمان خاتمه طرح به دفتر طرح های پژوهشی واحد تحویل داده شود.

– تاخیر در اتمام طرح بدون مجوز تمدید قرار داد مشمول جریمه و به ازای‌ هر ماه دیرکرد ۲ درصد از کل مبلغ قرارداد بعنوان جریمه کسر خواهد شد .

– تمدید زمان طرح پژوهشی حداکثر معادل۵۰% زمان طرح و یک بار مشروط بر آنکه از ۶ ماه تجاوز نکند قابل انجام است به این منظور مجری موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان زمان قرارداد طرح، از طریق درخواست کتبی اقدام نماید.

مشاهده فهرست مجلات غیر معتبر:

فهرست این مجلات از طریق نشانی الکترونیکی http://rvp.iau.ir  (سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم) و همچنین پورتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات قابل مشاهده می باشد.

ضمنا مقالاتی که در این مجلات پذیرش شده و یا به چاپ رسیده است به هیچ وجه جهت خاتمه طرح مورد ارزیابی قرار نمی گیرد .